Vælg kommune, - du kan markere op til 3 kommuner i samme søgning:

Vent venligst - Søger
Find kurser og aktiviteter
Vælg kommune^

Osteoporose

05-09-2019
10:15 Torsdag
Næstved
Optager løbende
Bliv aktiv med hensyn til at forebygge eller forsinke komplikationer i relation til osteoporose. Du lærer at udføre den rette fysiske træning og at arbejde ergonomisk korrekt. Træningen indeholder: opvarmning, styrke, stabilitets- og balancetræning samt afspænding.Undervisningssted:
DOF Næstved Aftenskole
Teatergade 4
4700 Næstved

Ugedag:
Torsdag
Næste mødegang:
05-09-2019 kl. 10:15
Underviser:
Conny Lone Hansen
Lokale:
Gymnastiksal
Holdnr:
192012
Lektioner:
30
Mødegange:
15

Kontakt kursusudbyder:
DOF Næstved Aftenskole
4700 Næstved
T: 55 72 18 25
E: info@naestvedaftenskole.dk

Om energiformer, energikriser og -krige siden Oldt

20-09-2019
13:00 Fredag
Næstved
6 fredage: En anden energihistorie?
Smedjen, Grønnegade Kaserne kl. 13-15.30

Inkl. Kaffe og kage samt undervisnngsmaterialer

En anden energihistorie?
Om energiformer, energikriser og -krige siden Oldtiden.

Mennesket lever ikke adskilt fra sine naturlige omgivelser. Naturen er ikke kun materiale for menneskelig udfoldelse og udbytning. Mennesket er selv forankret i naturen, og hvis man ødelægger naturen underminerer man mennesket levemuligheder. Denne erkendelse har været i fremmarch siden 1960-erne, og i dag er "klimatosserne" nok nærmere dem, der stædigt og stadigt benægter, at mennesket kan skabe klimaforandringer.
I disse fredagsforedrag tager vi et greb af historiske dimensioner på et ældgammelt dilemma. Vi vil gerne holde varmen, have varm mad og leve i opvarmede boliger. Rejse, benytte moderne kommunikationsmidler og have nem adgang til billig energi i vores dagligdag. Energiproduktion er - og har især gennem den nyere historie - været baseret på vor intense brug af naturens ressourcer. Vi graver os ned i - og analyserer - hele energihistorien og undervejs afdækkes nogle af de mange energikriser og -krige, der undervejs kommer for dagens lys.

Fredag den 20. september 2019
Rent vand, vandingsprojekter og vandkraft.
Ingen mennesker ved deres fulde fem bosætter sig på et sted, hvor der ikke er vand til planter, dyr og mennesker. Paradoksalt nok, er det også kilde til den største globale forurening af drikkevand. Tidligt blev kunstvanding og vandmøller menneskeskabte kilder til fødevarer og deres forarbejdning. Vi forfølger sporet og ser nærmere på vandteknologien og de konflikter - og krige - der fulgte i kølvandet på interessemodsætninger omkring brønde, grundvand, vandløb, opstemning, mølledamme, dæmningsarbejder og vandkraftværker.

Fredag den 27. september 2019
Når vinden føjer sig - til søs og på land.
Vindkraft anses almindeligvis for en vedvarende, god og ren energikilde, da man glemmer, at der skal udtænkes, planlægges og konstrueres en del, før vi så at sige kan få vind i sejlene. Den skibsteknologiske udvikling er således et godt eksempel, og som bekendt var søherredømmet på verdenshavene en ikke uvæsentlig side-effekt ved sejlskibstiden.
På landjorden blev der også med tiden strid om de mest attraktive pladser til opførelsen af vindmøller, og med skibsbyggeri, havneanlæg og vindmøller blev der benyttet enorme materialemængder, så vindenergien kunne nyttiggøres. Den Nye Verden blev opdaget ved hjælp af skibsfarten, og nye imperier blev opbygget, ikke uden betydelig blodsudgydelse.

Fredag den 18. oktober 2019
Rå muskelkraft - fra dyr og mennesker
Slavearbejde anser de fleste for et historisk fænomen, og få funderer over, at slaver - i Norden kaldet trælle - blev indfanget og handlet med henblik på deres udnyttelse i landbruget og husholdet.
Menneskenes domesticering af husdyrene var ikke kun for frembringelsen af fødevarer, men i vid udstrækning for udnyttelsen af deres trækkraft. Vi forfølger historien om den rå muskelkraft op mod vore dage, hvor hesteomgange og trædemøller på vore breddegrader, først sent afløstes af dampmaskiner, mens slavearbejde stadig florerer i andre dele af verden.

Fredag den 25. oktober 2019
Trækul, stenkul og oliemøller
Siden Antikken har man kendt til den teknik, der benyttes til at frembringe trækul, og enorme mængder af brænde er blevet brugt til at fremstille trækul. Indtil begyndelsen af 1800-årene fremstilledes trækul i såkaldte miler (kulsviernes speciale), og anvendtes blandt andet til jern- og krudtfremstilling (sortkrudt). Trækullene var også en vigtig forudsætning for industrialismen, selvom stenkul tidligt blev en vigtig konkurrent til trækullene. Således blev engelske stenkul allerede under Chr. 4. benyttede i forbindelse med kanonstøbningen, og minedrift var således en væsentlig del af denne udvikling.
Under industrialismen blev der konstrueret ovnanlæg, hvori træet blev kørt på vogne igennem opvarmede kanaler. Det blev hermed muligt at opsamle og delvis kondensere de afdestillerede bestanddele, og den dannede gas kunne bruges til opvarmning af ovnen. Af kondensatet kunne der blandt andet udvindes methanol (træsprit), eddikesyre og tjære. Cancerfremkaldende tjære, der for eksempel anvendtes til imprægnering af træ, herunder jernbanesveller og telefon- og telegraf-master.
Sammen med udviklingen af oliemøller i 1700- og 1800-tallet skabtes en langt række kemiske stoffer, der dels blev grundlaget for en kemisk industri, dels banede vejen for de mineralske olier, som afløsning for de vegetabilske (planteolierne).

Fredag den 1. november 2019
Dampkraft - en gammel historie
Det var tidligt kendt, at opvarmet vand udviklede damp, og allerede Leonardo da Vinci eksperimenterede med udnyttelsen af dampkraft. Det er dog først i slutningen af 1700-tallet, at dampmaskinen finder en mere anvendelig udformning, og langt ind i Danmarks industrialisering er dampmaskinen dyrere og mere kompliceret end andre kraftformer, herunder hestekræfter. En række forbedringer i løbet af 1800-tallet gjorde dampmaskinerne mere effektive og anvendelsen af overhedet damp gjorde dampmaskinen yderligere effektiv.
Fra 1840'erne begyndte en række danske maskinfabrikker at fremstille dampmaskiner i konkurrence med de importerede fra blandt andet England og Tyskland. Teknologisk havde udviklingen af dampmaskinen nået sit højdepunkt omkring år 1900, og frem til omkring 1960 fremstillede flere danske virksomheder dampmaskiner, hvorimod dampturbiner stadig udvikles, bl.a. af Siemens.

Fredag den 8. november 2019
Atomkraft i krig og fred
Den 2. verdenskrig blev afgørende for udviklingen af atomkraft først og fremmest gennem udviklingen af A-bomben. Det såkaldte Manhattanprojekt var amerikanernes satsning på fremstillingen af atomvåben, blev startet i august 1942. Der blev udviklet to bombekonstruktioner: kanontypen med 235U og implosionstypen med 239Pu. Implosionstypen blev afprøvet i Alamogordo-ørkenen den 16. juli 1945, hvorimod den første bombe af kanontypen blev detoneret over den japanske by Hiroshima den 6. august 1945, og den anden a-bombe (en implosionsbombe) over Nagasaki den 9. august 1945.
Ved Sellafield på Englands vestkyst blev der i slutningen af 1940'ere bygget et atomkraftværk med to reaktorer til produktion af plutonium til det britiske kernevåbenprogram. Desværre blev den ene reaktor i 1957 beskadiget ved en brand i reaktorkernen, hvilket medførte radioaktivt udslip til omgivelserne og var den første af en række ulykker, der ramte atomkraftværker rundt om i verden.
Mest kendt er reaktoruheldet på Tjernobyl i Sovjetunionen (25/4-26/4 1986), hvor reaktor 4 nedsmeltede totalt, men også ulykken på det amerikanske atomkraftværk på Tremile-øen i delstaten Pennsylvania (28/3 1979) og senest Fukushima-katastrofen (11/3 2011) hvor et jordskælv udløste en tsunami, der også ramte atomkraftværket Fukushima. Tre af værkets reaktorer nedsmelter og brintudslip resulterer i eksplosioner og brande, der medfører betydelige udslip af radioaktivt materiale i havet og i luften. Oprydningsarbejdet forventes at vare op til 40 år, og ifølge FN har oprydningen efter katastrofen indtil videre kostet over 1000 milliarder kroner. I dag er bygningen af A-kraftværker ikke længere lønsom, men hundredvis af reaktorer er stadig i drift over hele verden...

Tommy P. Christensen er cand.mag. fra Københavns Universitet (Historie og kunsthistorie), samt Master i Voksenuddannelse fra Roskilde Universitet. Han har undervist på gymnasie- og HF-uddannelsen, Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, daghøjskoler og i folkeoplysningen samt været ansat på arkiver og museer i Danmark og senest i Sverige. Han er forfatter på flere bøger og fhv. redaktør på Personal-historisk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for slægtshistorie. Sammen med Lisa Elsbøll er han medejer af Elsbøll & Christensen/ECM-Media, de er begge medstiftere og medlemmer af Københavns Byvandrerlaug.

Undervisningssted:
Grønnegades Kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved

Ugedag:
Fredag
Starter:
20-09-2019 kl. 13:00
Underviser:
Tommy P. Christensen
Lokale:
Smedjen
Holdnr:
192-942
Lektioner:
18
Mødegange:
6

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Om frygt, usikkerhed og fake news - 6 Foredrag

24-01-2020
13:00 Fredag
Næstved
6 fredage: Om frygt, usikkerhed og fake news
Smedjen, Grønnegade Kaserne kl. 13-15.30

Inkl. Kaffe og kage samt undervisnngsmaterialer

Om frygt, usikkerhed og fake news - og dem der tjener på det!

6 foredrag
Vore vestlige, parlamentariske demokratier mødes i disse år atter af forsøg fra ekstremistiske grupper, der vil skabe mistillid til vor måde at leve sammen på og værdien af fredelig sameksistens.
Svagheder i den demokratiske samfundsmodel eksponeres, modsætninger mellem "os" og "De fremmede" gøres til et kardinalpunkt, og militante, muslimske (og højrerabiate) individer og grupper udfører terrorhandlinger for at få sat deres synspunkter på den politiske og offentlige dagsorden.
Vi forsøger at komme hele horisonten rundt med disse seks foredrag, hvor vi bl.a. søger af spørge: Hvem gavner dette? - og supplerer med et andet spørgsmål: "Follow the Money?"

Fredag den 24. januar 2020
Den bedste regering der kan købes for penge?
Normalt anser vi Danmark for et sundt, parlamentarisk demokrati. At ethvert folketingsmedlem eller medlem at byrådet har brug for penge til deres valgkamp spekulerer vi ikke så meget over. Men danske politikere modtager personligt millioner af kroner og indirekte støtte fra store virksomheder, landbruget, arbejdsmarkeds-organisationer, og rige mæcener. Flere folketingspolitiker har formået at opbygge givtige netværk af pengestærke donorer, og aktivt samarbejde med deres økonomiske sponsorer i sager, der kommer op på folketingets dagsorden. Hvilken viden og indsigt får de pengestærke donorer, og er det egentlig lobbyisme, når folketingspolitikere er blevet mere lydhøre for bestemte (erhvervs-)gruppers ønsker og gode idéer?

Fredag den 31. januar 2020
Bankkonti, hvidvask og partistøtte?
En gennemgang af partiernes regnskaber viser, at partiernes indtægtsprofiler varierer. Partierne synes generelt ikke at være mere afhængige af de private bidrag, end de er af den offentlige støtte. Der er imidlertid stor variation mellem partierne, og visse partier er i højere grad afhængig af én form for indtægtskilde. Konservativt Folkeparti og Liberal Alliance får således størstedelen af deres indtægter fra private personer, organisationer og virksomheder. Kun omtrent 25 % udgøres af tilskud fra det offentlige.
Dansk Folkeparti får hovedparten af deres indtægter fra den offentlige partistøtte, mens resten primært kommer fra kontingenter og i mindre grad andre bidrag.
Enhedslisten får næsten halvdelen af deres indtægter fra kontingenter, mens resten primært kommer fra det offentlige og i mindre grad private bidrag. Imellem disse tre profiltyper ligger de andre partier, herunder S og V.
Kendetegnende for den resterende gruppe partier er, at den offentlige støtte udgør en stor andel af partiernes finansiering, men at partierne tillige har væsentlige indtægter fra private bidrag og kontingenter. Et eksempel på forbindelsen mellem finansverden (SAXO-Bank) og et parti (Liberal Alliance) trækkes frem, og der rejses det spørgsmål, om politikerne er særligt langmodige, når det drejer sig om de store bankers aktiviteter i ind- og udland?

Fredag den 14. februar 2020
"At kunne skære kagen" - ministre og embedsmænd bag lukkede døre
Jesper Tynell, cand.mag. (i Historie og kommunikation), trængte med sin bog "Mørkelygten" ind i den verden, hvor centraladministrationen jurister og embedsmænd skaber et stærkt manipuleret billede af et beslutningsgrundlag. De metoder, der benyttes til at fremstille en sag som veloplyst i forhold til befolkningen, er også velegnede til bevidst at begrave afgørende dele i mørke. Ikke fordi, de synes det er legitimt, men fordi det er embedsmændenes pligt. De skal tjene den siddende minister - ikke nødvendigvis sandheden - også selvom det er tvivlsomt, om de dermed bryder loven eller taler usandt over for vælgerne og de folkevalgte, som det siges i forbindelse med bogens præsentation. Vi ser på nogle sager, og undersøger om "Fake news" også kan komme fra ministre og selve centraladministrationen?

Fredag den 21. februar 2020
Fake news - når aprilsnar bliver til en konstant i nyhedsstrømmen
Kampen om kundskaberne er ikke længere noget der primært sker på skolebænken. Internettet har givet masserne mange muligheder for at få nyheder og information, men også aktualiseret spørgsmålet om alternative fakta er godt eller skidt?
Lyder noget for godt til at være sandt, er nok heller ikke sandt, men nysgerrighed og ønsketænkning er nærliggende. Vi prøver at holde tungen lige i munden og skabe en checkliste, der kan skille skidt fra kanel i en tid, hvor der er "trolde" som er betalt for konstant at fylde skidt på nettet.

Fredag den 27. februar 2020
En uhellig alliance
Ekstremismen er i fremmarch, såvel i Europa, som i USA. Hvad indebærer det for de vestlige demokratier, og hvilken sammenhæng er der mellem den grænseoverskridende islamisme og de højreekstreme, voldsparate grupperinger? Den hadefulde, hetzagtige retorik, som benyttes på begge yderfløje - såvel online, som offline - er forbløffende ens, og som skabt til at skabe frygt og usikkerhed.
Begge parter driver en kile ind i de vestlige samfund, hvor populistisk propaganda fremstiller "de Andre" som fjenden, og egne grupperinger fremstilles som ofre. Med Julia Ebner, der forsker i ekstremisme og terrorisme i London, som cicerone får vi et indblik i spillet bag kulisserne, hvor ekstremistiske grupper trækker på samme hammel i bekæmpelsen af de vestlige demokratier, og deres finansieringen foregår i det skjulte.

Fredag den 6. marts 2020
Om frygt og usikkerhed - populismens bedste kneb
Tidligere chefstrateg hos USA's præsident Donald Trump har Steve Bannon, siden han forlod Det Hvide Hus, arbejdet for at samle det yderste højre i Europa. Det har han fået opbakning til fra Le Pen, Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini og andre højre-nationale partier i Europa. I Italien meddelte den højrenationalistiske politiker Matteo Salvini, en langvarig allieret af Bannon og lederen af Anti-immigration League Party, at han ville lede en ny europæisk populistiske alliance til det europæiske parlamentsvalg. Vi ser på Steve Bannons forhistorie og hans aktiviteter i Europa. Har den bulgarske samfundsforsker Ivan Kratev grundlag for at hævde, at Bannons form for populisme er "sandsynligvis det vigtigste alternativ til liberalisme i de kommende årtier..." ?

Tommy P. Christensen er cand.mag. fra Københavns Universitet (Historie og kunsthistorie), samt Master i Voksenuddannelse fra Roskilde Universitet. Han har undervist på gymnasie- og HF-uddannelsen, Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, daghøjskoler og i folkeoplysningen samt været ansat på arkiver og museer i Danmark og senest i Sverige. Han er forfatter på flere bøger og fhv. redaktør på Personal-historisk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for slægtshistorie. Sammen med Lisa Elsbøll er han medejer af Elsbøll & Christensen/ECM-Media, de er begge medstiftere og medlemmer af Københavns Byvandrerlaug.

Undervisningssted:
Grønnegades Kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved

Ugedag:
Fredag
Starter:
24-01-2020 kl. 13:00
Underviser:
Tommy P. Christensen
Lokale:
Smedjen
Holdnr:
201-942
Lektioner:
18
Mødegange:
6

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Om frygt og usikkerhed - populismens bedste kneb

06-03-2020
13:00 Fredag
Næstved
Om frygt og usikkerhed - populismens bedste kneb

Tidligere chefstrateg hos USA's præsident Donald Trump har Steve Bannon, siden han forlod Det Hvide Hus, arbejdet for at samle det yderste højre i Europa. Det har han fået opbakning til fra Le Pen, Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini og andre højre-nationale partier i Europa. I Italien meddelte den højrenationalistiske politiker Matteo Salvini, en langvarig allieret af Bannon og lederen af Anti-immigration League Party, at han ville lede en ny europæisk populistiske alliance til det europæiske parlamentsvalg. Vi ser på Steve Bannons forhistorie og hans aktiviteter i Europa. Har den bulgarske samfundsforsker Ivan Kratev grundlag for at hævde, at Bannons form for populisme er "sandsynligvis det vigtigste alternativ til liberalisme i de kommende årtier..." ?

Tommy P. Christensen er cand.mag. fra Københavns Universitet (Historie og kunsthistorie), samt Master i Voksenuddannelse fra Roskilde Universitet. Han har undervist på gymnasie- og HF-uddannelsen, Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, daghøjskoler og i folkeoplysningen samt været ansat på arkiver og museer i Danmark og senest i Sverige. Han er forfatter på flere bøger og fhv. redaktør på Personal-historisk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for slægtshistorie. Sammen med Lisa Elsbøll er han medejer af Elsbøll & Christensen/ECM-Media, de er begge medstiftere og medlemmer af Københavns Byvandrerlaug.

Undervisningssted:
Grønnegades Kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved

Ugedag:
Fredag
Starter:
06-03-2020 kl. 13:00
Underviser:
Tommy P. Christensen
Lokale:
Smedjen
Holdnr:
201-948
Lektioner:
3
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Oberhof - 5 dages All-inclusive                

24-08-2020
06:20 Mandag
Næstved
Oberhof Sydtyskland

5 dages All-inclusive rejse 24 - 28 aug. 2020


5-dages rejse med ''all-inklusive'' program til Thüringens største attraktioner

Dag l:
Gruppen bor i skisportbyen Oberhof på Treff Hotel Panorama eller på Schlossberg hotel. Den dansktalende rejseleder tager imod gruppen ved ankomsten. Der serveres en velkomstdrink og efterfølgende serveres
aftensmad inkl. l stk. valgfri drikkevare.
Dag 2:
Efter morgenmaden kører deltagerne rundt og ser de berømte sportsanlæg i Oberhof bl.a. de store skihopbakker og skøjtehallen. Turen fortsætter til det arbejdende hammermuseum "Tobiashammer'', hvor gæsterne ser de store hammermaskiner i funktion samt ser verdens største dampmaskine, som stadig kan køre på strøm. Gruppen ser også smedemesteren i arbejde og en af gæsterne får lov til at prøve at smede. Frokosten med drikkevare og snaps serveres i ''Tobiashammer". Gruppen fortsætter til
skovtoget: "Thüringer Waldbahn" som transportere gæsterne til de smukke krystalgrotter: "Marienglashöhle" Efterfølgende serveres eftermiddags kaffen i restaurant "St. Maden". Hjemkomst til hotellet ca. kl. 16.45. Aftensmad inkl. l stk. drikkevare fra kl. 18.

Dag 3:
Første besøg denne dag er i et historisk bunkermuseum fra DDR-tiden. Her ser gæsterne bl.a. køretøjer og andet udstyr fra 2. verdenskrig. Gruppen fortsætter til byen Meiningen, hvor gæsterne iføres fangedragter og ''sættes i fængsel", hvilket betyder, at gæsterne får serveret frokost med drikkevare i cellerne i et tidligere fængsel. Der bliver herefter tid til lidt "Stadtbummel'' inden eftermiddagskaffen serveres i udsigtsrestauranten "Sky[ine". Hjemkomst til hotellet ca. kl.16.30. Aftensmad inkl. 1 stk. drikkevare fra kl. 18.

Dag 4:
Efter morgenmaden kører gruppen til den UNESCO fredede by ''Schmalkalden'' hvor deltagerne går en lille byvandring med tid til at shoppe. Efterfølgende besøges en nougatfabrik med smagsprøver og deltagerne
ser chokoladeudstillingen, inden frokosten med 1 stk. drikkevare serveres. Turen fortsætter til Thüringens største vandfald i ''Trusetal" hvor der bliver lejlighed til at gå op og ned langs vandfaldet. Der fortsættes til udsigtspunktet "Grosser Inselberg" hvor eftermiddagskaffen serveres i ''Berggasthof Stöhr" - Gruppen er tilbage på hotellet ca. kl. 16.45. Aftensmad
inkl. 1 stk. drikkevare fra kl. 18.
Dag 5:
Efter den store morgenmadsbuffet starter hjemturen til Danmark.

Ydelser
Kørsel i moderne turistbus
4 x overnatning med halvpension
velkomstdrink
3 x frokost
3 x eftermiddagskaffe
1 stk. valgfri drikkevare til aftensmad og til frokost
3 x dagsudflugt inkl. billetter til skøjtehallen, "Tobiashammer", turen med skovtoget, besøg i krystallgrotter.
bunkermuseum, "sættes i fængsel", nougatfabrik med smagsprøver, vandfald i "Trusetal" m.m.
3 x dagsudflugt med dansktalende rejseleder
Udrejse dag 1 via Gedser - Rostock inkl. morgenmad (inkl. drikkevarer)
Hjemrejse dag 5 via Rostock - Gedser inkl. aftensmad (inkl. drikkevarer)

Pris: Kr. 5675,- Tillæg for eneværelse kr. 950,-

Bindende tilmelding.

Vigtigt: Ture med flere opsamlingssteder:
Angiv ønsket opsamlingssted ved tilmelding.

A = Parkeringspladsen i Rådmandshaven
B = Sct. Jørgen Park v/Fakta
C = Mogenstrup Kro
D = Fuglebjerg busterminal (hentes i opsamlingsbus)*
*Passagerer fra Fuglebjerg afhentes i opsamlingsbus

Mandag den 24. - den 28. august 2020 Vælg opsamlingssted:
A: Rådmandshaven p-plads kl. 06.20-21.00
B: Sct. Jørgens Park v/Fakta kl. 06.40-20.50
C: Mogenstrup Kro kl. 07.00-20.30
D: Fuglebjerg busterminal kl. 06.00-21.30
Rejse nr. 202-991 Pris kr. 5675,- Tillæg for enkeltværelse kr. 950,-
Depositum betales ved tilmelding kr. 2000,-
Undervisningssted:
Rådmandshaven
Parkeringspladsen
4700 Næstved

Ugedag:
Mandag
Starter:
24-08-2020 kl. 06:20
Underviser:
AOF Næstved & Susålandet
Lokale:
Parkeringsoladsen
Holdnr:
202-991
Lektioner:
60
Mødegange:
5

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com


Aftenskole.nu anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om CookiesOK