Vælg kommune, - du kan markere op til 3 kommuner i samme søgning:

Vent venligst - Søger
Find kurser og aktiviteter
Vælg kommune^

Næstved Sct. Peders Kirke

04-09-2019
19:00 Onsdag
Næstved
Kirken tilhørte Bodilslægten og indgik som et vigtigt led i dennes gaver af jordegods og institutioner, da slægten stiftede Skovkloster i 1135. Kirken er altså ældre end 1135 og har sandsynligvis forgængere i træ, som dog endnu ikke er fundet. Vi har fra 1200-årene en bogillustration, som viser den tidligmiddelalderlige stenkirke med skib, kor, apsis og to tårne. Foredraget følger kirkens udvikling fra den tidlige totårnskirke i kalksten over den romanske korskirke i kalk og tegl til den gotiske treskibede katedrallignende kirke i ren tegl.
En af kirkens herligheder er den eneste bevarede prælatstol i det nuværende Danmark. Kirken var i spil som ny domkirke i 1920'erne, men tabte til Helsingør. I dag er Sct. Peders Kirke et fornemt monument over gotikken i Danmark. Samtidig rummer kirken det ældste stående murværk i Næstved.
Undervisningssted:
Næstved Bibliotek
Kvægtorvet 4 - 6
4700 Næstved

Ugedag:
Onsdag
Starter:
04-09-2019 kl. 19:00
Underviser:
Palle Birk
Lokale:
Bibliotekssalen
Holdnr:
192-921
Lektioner:
2
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Næstveds middelalderlige kirker, klostre og hospit

04-09-2019
19:00 Onsdag
Næstved
Næstveds middelalderlige kirker, klostre og hospitaler
Foredragsrække 8 foredrag

Næstved Sct. Peders Kirke
Onsdag d. 4. september 2019 kl. 19-21
Kirken tilhørte Bodilslægten og indgik som et vigtigt led i dennes gaver af jordegods og institutioner, da slægten stiftede Skovkloster i 1135. Kirken er altså ældre end 1135 og har sandsynligvis forgængere i træ, som dog endnu ikke er fundet. Vi har fra 1200-årene en bogillustration, som viser den tidligmiddelalderlige stenkirke med skib, kor, apsis og to tårne. Foredraget følger kirkens udvikling fra den tidlige totårnskirke i kalksten over den romanske korskirke i kalk og tegl til den gotiske treskibede katedrallignende kirke i ren tegl.
En af kirkens herligheder er den eneste bevarede prælatstol i det nuværende Danmark. Kirken var i spil som ny domkirke i 1920'erne, men tabte til Helsingør. I dag er Sct. Peders Kirke et fornemt monument over gotikken i Danmark. Samtidig rummer kirken det ældste stående murværk i Næstved.

Næstved Sct. Mortens Kirke
Onsdag d. 2. oktober 2019 kl. 19-21
Sct. Martins eller Sct. Mortens Kirk, opkaldt efter den hellige Martin af Tours, er tidligere opfattet som en yngre kirke fra 1200-årene, men kan lige så vel tolkes som jævngammel med Sct. Peders Kirke, blot med andre ejere, idet kirkens mure rummer væsentlige dele af en romansk granitstenskirke sandsynligvis fra 1100-årene, som i tur kan have afløst endnu ældre trækirker. Foredraget følger kirkens udvikling op til de dramatiske begivenheder omkring 1850, da byrådet ville nedrive kirken. Heldigvis trådte Kirkeministeriet i karakter, og der fulgte en gennemgribende restaurering, som reddede den smukke kirke med det spændende inventar til vor tid.

Næstved Sct. Peders Kloster, Skovkloster (Herlufsholm)
Onsdag d. 16. oktober 2019 kl. 19-21
Skovkloster blev stiftet i 1135 som et benediktinerkloster for munke. En gammel diskussion går på, om klostret begyndte sit liv inde midt i Næstved - eller om det fra begyndelsen har ligget i skoven nord for Næstved. Medens klosterkirken er ganske velbevaret, så er der af det middelalderlige kloster kun bevaret nederste stokværk af østfløjen med kapitelsal m.m. De øvrige dele blev udskiftet i 1800-årene, men heldigvis eksisterer der grundplaner af de middelalderlige fløje, som viser os, hvordan klostret var indrettet. Til overflod har vi Abbed Jeips Regnskaber fra årene 1467-1481, som kan gøre livet i klostret levende for os. Ved Reformationen blev klostret omdannet til et kongeligt len, og munkene fik lov til at fortsætte deres tilværelse til de døde, nu under ledelse af Århus-bispen Ove Bille som abbed/lensherre. I 1560 overtog Herluf Trolle og Birgitte Gjøe klostret i bytte for Hillerødsholm, nu Frederiksborg Slot. Parret grundlagde i 1565 deres kostskole Herlufsholm, som blev indrettet i Skovklosters middelalderlige klosterrammer.

Næstved Gråbrødrekloster - Franciskanerkloster
Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 19-21
(OBS dette foredrag afholdes på Grønnegade, lokale 117)
Gråbrødreklostret i Næstved blev oprettet omkring 1240 som et tiggermunkekloster under Franciskanerordenen med rod i Frans af Assisis munkeorden fra 1223. klostret blev anlagt på tidligere bebyggede bygrunde midt i den gamle middelalderby. Det udviklede sig til et klassisk anlæg med kirke og tre klosterfløje, som må have stået nogenlunde færdigt o. 1270. gråbrødreklostret blev ramt af reformationsrøret allerede i 1531, da Næstveds pøbel jog munkene ud og plyndrede klostret. Kort efter Reformationen i 1536 skænkede kongen klosterbygningerne som stenbrud for Næstveds befolkning, og den ryddede plads efter kirken og kirkegården blev udlagt til nyt torv, renæssancens gave til Næstved By. Klosterkirken blev udgravet og fjernet i 1957.

Næstved Sortebrødrekloster - Dominikanerkloster
Onsdag d. 13. november 2019 kl. 19-21
Sortebrødreklostret blev anlagt i den sydlige del af Næstved Købstad i midten af 1200-årene. Kirken blev indviet i 1266, viet til Vor Frue. Klostret blev anlagt som tiggermunkekloster under dominikanernes orden. Klostret forsvandt ved reformationen og gik helt i glemmebogen, indtil det blev genfundet i 1990'erne. I dag har vi et ganske godt indblik i klostrets udseende i kraft af en række udgravninger, som har afsløret den store klosterkirke og de tre klosterfløje. Til overflod har vi kendskab til tre gravsten, som oprindelig har ligget i klosterkirkens gulv. Dominikanerne skulle alle være uddannede præster, og det er denne orden af belæste brødre, som paven overdrager arbejdet med inkvisitionen, som i den katolske middelalder sørgede for, at man ikke brændte hekse!
Et par af klostrets fløje blev efter Reformationen omdannet til en herregård Sortebrødregård, som sandsynligvis fik jorderne fra den i 1540 nedlagte Sct. Jørgensgård i Åderup. Kongen solgte den ny enhed, som blev udmatrikuleret fra købstadens jord.

Gavnø Nonnekloster af dominikanerordenen (Elisabethsøstrene og Birgittiner nonnerne i 20. århundrede)
Onsdag d. 27. november 2019 kl. 19-21
Dronning Margrethe 1. stiftede o. 1410 et nonnekloster under dominikanerordenen på grundlag af sit gods på Gavnø ved Næstved. Nonneklosteret skulle egentlig have ligget i Gladsaxe i Skåne, men endte altså ved Næstved på Sjælland. Klosterkirken med spor efter nonnepulpituret er bevaret til i dag som Gavnø Kirke. til gengæld ved vi ikke, hvor meget - om noget - af de øvrige fløje, der måtte være bevaret i herregårdens fløje. Som Skovkloster overlevede Gavnø Kloster længe efter Reformationen, faktisk helt til 1580'erne, men nu organiseret som et len under kongen.
Vi følger op på historien med omtale af de langt senere nonneklostre i Næstved, dels Elisabethsøstrenes kloster og sygehus på Præstøvej, dels Birgittinernonnernes midlertidige ophold sammen med Elisabethsøstrene, før de kunne flytte til Lolland for at deltage i etableringen af det moderne Birgittinerkloster i Maribo.

Sct. Jørgensgården i Åderup
Onsdag d. 04. december 2019 kl. 19 - 21
Allerede i 1261 nævnes leprahospitalet eller Sct. Jørgensgården i landsbyen Åderup uden for Næstved. Hospitalet blev lukket omkring 1540 sammen med alle øvrige spedalskhedshospitaler i Danmark. Lepra eller spedalskhed var nu forsvundet fra landet.
Dr. med. Vilhelm Møller Christensen ville gerne finde et middelalderligt spedalskhedshospital og valgte vort hospital i Åderup. Formålet var at studere knogler i håb om at kunne finde fysiske sygdomsforandringer, som han kunne bruge til tidligt at diagnosticere lepra på samtidige mennesker. Det lykkedes ham at finde hospitalskirken og de gravlagte midt på en gårdsplads i Åderup, og hans projekt lykkedes til fulde. Resultaterne anvendes stadig over hele verden.
Samtidig fik vi et godt indblik i hospitalskirkens indretning, som vi kan kombinere med diverse oplysninger fra skriftlige kilder. Dermed kan vi i dag danne os et godt overblik over Sct. Jørgensgårdens funktion og delvis dens indretning. Statuen af Sct. Jørgen og Dragen, som prydede hospitalskirken, endte senere i Helligåndshuset.

Helligåndshuset i Næstved
Onsdag d. 11. december 2019 kl. 19-21
De fleste danske byer havde i middelalderen et helligåndshus, som tog sig af de fattigste gamle og af hittebørn, med andre ord en aldersintegreret forsorgsinstitution. Nogle af disse huse blev under middelalderen omdannet til helligåndsklostre under Helligåndsordenen, medens de fleste fortsatte som helligåndshuse. Helligåndshuset i Næstved er det eneste bevarede middelalderlige helligåndshus i Danmark, men det rummer spor af, at man forsøgte at omdanne det til kloster i perioden omkring 1510. Helligåndshusene var som katolske institutioner særegne ved, at de beskæftigede både kvinder og mænd under ledelse af en præst. Vi følger husets historie efter Reformationen som sygehus, fattighus, husvildeboliger og endelig som museum fra 1927.
Undervisningssted:
Næstved Bibliotek
Kvægtorvet 4 - 6
4700 Næstved

Ugedag:
Onsdag
Starter:
04-09-2019 kl. 19:00
Underviser:
Palle Birk
Lokale:
Bibliotekssalen
Holdnr:
192-920
Lektioner:
16
Mødegange:
8

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Når vinden føjer sig - til søs og på land.

27-09-2019
13:00 Fredag
Næstved
Arne Børge Sejr - om Studenternes Efterretningstjeneste, Niels Frommelt og antikommunismen

De færreste kender nok "10 Bud For Danskere" og journalisten Arne Børge Sejr (1922-1998), der i 1941 var hovedmanden bag etableringen af Studenternes Efterretningstjeneste.
Vi hører om hans indsat i modstandsbevægelsen under Besættelsen, hvor han måtte flygte til Sverige i 1943. Om modstandsmanden Niels Anders Thürmer Larsen (1921-2008), der var leder af et illegalt trykkeri på Hausers Plads, blev anholdt i -43 og endte i KZ-lejren Neuengamme. De to stiftede efter befrielsen et firma, der havde et temmeligt usædvanligt arbejdsområde, og bl.a. aflyttede DKPs folketingsmedlem Alfred Jensens lejlighed i syv år! og aflyttede i en periode på mere end
syv år DKP's næstformand, Alfred Jensen. Vi graver lidt ned i historien om firmaet, der indhentede oplysninger om kommunistisk virksomhed iDanmark og producerede anti-kommunistiske skrifter. Vi ser på den personkreds der fik gavn af oplysningerne, og på samspillet med AIC - Arbejdernes Informations Central.

Tommy P. Christensen er cand.mag. fra Københavns Universitet (Historie og kunsthistorie), samt Master i Voksenuddannelse fra Roskilde Universitet. Han har undervist på gymnasie- og HF-uddannelsen, Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, daghøjskoler og i folkeoplysningen samt været ansat på arkiver og museer i Danmark og senest i Sverige. Han er forfatter på flere bøger og fhv. redaktør på Personal-historisk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for slægtshistorie. Sammen med Lisa Elsbøll er han medejer af Elsbøll & Christensen/ECM-Media, de er begge medstiftere og medlemmer af Københavns Byvandrerlaug.

Undervisningssted:
Grønnegades Kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved

Ugedag:
Fredag
Starter:
27-09-2019 kl. 13:00
Underviser:
Tommy P. Christensen
Lokale:
Smedjen
Holdnr:
192-944
Lektioner:
3
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Næstved Sct. Mortens Kirke

02-10-2019
19:00 Onsdag
Næstved
Sct. Martins eller Sct. Mortens Kirk, opkaldt efter den hellige Martin af Tours, er tidligere opfattet som en yngre kirke fra 1200-årene, men kan lige så vel tolkes som jævngammel med Sct. Peders Kirke, blot med andre ejere, idet kirkens mure rummer væsentlige dele af en romansk granitstenskirke sandsynligvis fra 1100-årene, som i tur kan have afløst endnu ældre trækirker. Foredraget følger kirkens udvikling op til de dramatiske begivenheder omkring 1850, da byrådet ville nedrive kirken. Heldigvis trådte Kirkeministeriet i karakter, og der fulgte en gennemgribende restaurering, som reddede den smukke kirke med det spændende inventar til vor tid.
Undervisningssted:
Næstved Bibliotek
Kvægtorvet 4 - 6
4700 Næstved

Ugedag:
Onsdag
Starter:
02-10-2019 kl. 19:00
Underviser:
Palle Birk
Lokale:
Bibliotekssalen
Holdnr:
192-922
Lektioner:
2
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Når en flygtning krydser dit spor

03-10-2019
14:00 Torsdag
Næstved
Gennem fire år i Røde Kors har Christian Aziz undervist børn, unge og voksne lige fra Marokko i vest til Afghanistan i øst, når de møder det danske samfund for første gang som nytilkomne. Derudover har han været udsendt som sprogofficer i Forsvaret og civilt for Røde Kors på Afrikas Horn, i store dele af Mellemøsten og Afghanistan. Det har givet Christian Aziz en unik forståelse for, hvilke nationale, regionale og kulturelle karakteristika, der er essentielle at kende til, for at komme til at lykkes i integrationsmødet. Hvad er en dansk autoritet? Hvorfor vil iranere ikke sammenlignes med arabere? Hvad betyder somalieres klanforhold for deres forståelse af omverdenen. I hvilket land er det en yndet børneleg at ”slå æg”? Få svar på disse spørgsmål og mange flere i dette aktuelle foredrag. Foredraget veksler mellem relevante historiske nedslag og morsomme og sigende episoder fra Christians eget arbejdsliv; fra Allerød til Afghanistan og fra Djursland til Djibouti. Foredraget afholdes i samarbejde med Næstved Folkeuniversitet.Undervisningssted:
Herlufsholm Kostskole
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved

Ugedag:
Torsdag
Starter:
03-10-2019 kl. 14:00
Underviser:
Christian Aziz
Lokale:
Fysik Auditorium
Holdnr:
192807
Lektioner:
1
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
DOF Næstved Aftenskole
4700 Næstved
T: 55 72 18 25
E: info@naestvedaftenskole.dk

Næstved Sct. Peders Kloster, Skovkloster (Herlufsh

16-10-2019
19:00 Onsdag
Næstved
Næstved Sct. Peders Kloster, Skovkloster (Herlufsholm)
Skovkloster blev stiftet i 1135 som et benediktinerkloster for munke. En gammel diskussion går på, om klostret begyndte sit liv inde midt i Næstved - eller om det fra begyndelsen har ligget i skoven nord for Næstved. Medens klosterkirken er ganske velbevaret, så er der af det middelalderlige kloster kun bevaret nederste stokværk af østfløjen med kapitelsal m.m. De øvrige dele blev udskiftet i 1800-årene, men heldigvis eksisterer der grundplaner af de middelalderlige fløje, som viser os, hvordan klostret var indrettet. Til overflod har vi Abbed Jeips Regnskaber fra årene 1467-1481, som kan gøre livet i klostret levende for os. Ved Reformationen blev klostret omdannet til et kongeligt len, og munkene fik lov til at fortsætte deres tilværelse til de døde, nu under ledelse af Århus-bispen Ove Bille som abbed/lensherre. I 1560 overtog Herluf Trolle og Birgitte Gjøe klostret i bytte for Hillerødsholm, nu Frederiksborg Slot. Parret grundlagde i 1565 deres kostskole Herlufsholm, som blev indrettet i Skovklosters middelalderlige klosterrammer.

Undervisningssted:
Næstved Bibliotek
Kvægtorvet 4 - 6
4700 Næstved

Ugedag:
Onsdag
Starter:
16-10-2019 kl. 19:00
Underviser:
Palle Birk
Lokale:
Bibliotekssalen
Holdnr:
192-923
Lektioner:
2
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Næstved Jagthornblæsere

23-10-2019
19:00 Onsdag
Næstved
Næstved Jagthornblæsere
Kom og vær med i gruppen, der er kåret som et af Danmarks bedste jagthornblæsergrupper!

Vi arbejder med spilleteknik og sammenspil, og der undervises i flerstemmige 

jagtsignaler og musikstykker samt nodelære. Alle kan være med både begyndere og 

øvede. Separat undervisning for begyndere.

Yderligere information hos orkestrets formand: Thomas Hansen, tlf. 2728 8038

Svend-Erik Frederiksen, instruktørUndervisningssted:
Sydpolen
Parkvej 109
4700 Næstved

Ugedag:
Onsdag
Starter:
23-10-2019 kl. 19:00
Underviser:
Svend-Erik Frederiksen
Lokale:
Sydpolen
Holdnr:
839119
Lektioner:
75
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Syd- og Vestsjælland
4200 Slagelse
T: 58 52 81 64
E: info@fof-sydvest.dk

Næstved Gråbrødrekloster

30-10-2019
19:00 Onsdag
Næstved
Gråbrødreklostret i Næstved blev oprettet omkring 1240 som et tiggermunkekloster under Franciskanerordenen med rod i Frans af Assisis munkeorden fra 1223. klostret blev anlagt på tidligere bebyggede bygrunde midt i den gamle middelalderby. Det udviklede sig til et klassisk anlæg med kirke og tre klosterfløje, som må have stået nogenlunde færdigt o. 1270. gråbrødreklostret blev ramt af reformationsrøret allerede i 1531, da Næstveds pøbel jog munkene ud og plyndrede klostret. Kort efter Reformationen i 1536 skænkede kongen klosterbygningerne som stenbrud for Næstveds befolkning, og den ryddede plads efter kirken og kirkegården blev udlagt til nyt torv, renæssancens gave til Næstved By. Klosterkirken blev udgravet og fjernet i 1957.Undervisningssted:
Grønnegades Kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved

Ugedag:
Onsdag
Starter:
30-10-2019 kl. 19:00
Underviser:
Palle Birk
Lokale:
Lokale 117
Holdnr:
192-924
Lektioner:
2
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Næstved Sortebrødrekloster

13-11-2019
19:00 Onsdag
Næstved
Sortebrødreklostret blev anlagt i den sydlige del af Næstved Købstad i midten af 1200-årene. Kirken blev indviet i 1266, viet til Vor Frue. Klostret blev anlagt som tiggermunkekloster under dominikanernes orden. Klostret forsvandt ved reformationen og gik helt i glemmebogen, indtil det blev genfundet i 1990'erne. I dag har vi et ganske godt indblik i klostrets udseende i kraft af en række udgravninger, som har afsløret den store klosterkirke og de tre klosterfløje. Til overflod har vi kendskab til tre gravsten, som oprindelig har ligget i klosterkirkens gulv. Dominikanerne skulle alle være uddannede præster, og det er denne orden af belæste brødre, som paven overdrager arbejdet med inkvisitionen, som i den katolske middelalder sørgede for, at man ikke brændte hekse!
Et par af klostrets fløje blev efter Reformationen omdannet til en herregård Sortebrødregård, som sandsynligvis fik jorderne fra den i 1540 nedlagte Sct. Jørgensgård i Åderup. Kongen solgte den ny enhed, som blev udmatrikuleret fra købstadens jord.
Undervisningssted:
Næstved Bibliotek
Kvægtorvet 4 - 6
4700 Næstved

Ugedag:
Onsdag
Starter:
13-11-2019 kl. 19:00
Underviser:
Palle Birk
Lokale:
Bibliotekssalen
Holdnr:
192-925
Lektioner:
2
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Når vandene stiger - om stormflod og højvande

29-11-2019
13:00 Fredag
Næstved
Når vandene stiger - om stormflod og højvande

I december 1999 fik den kraftigste orkan nogensinde i Danmark måleren i Ribe til at bryde sammen ved 5,12 m. Vandstanden var sandsynligvis oppe på ca. 5,50 meter over normalen. Hvad der er mere fantastisk: Vandstanden blev målt ved ebbe. I 1634 rejste havet sig til 6,01 meter over normalen, hvilket i Ribe Domkirke blev markeret i 170 cm's højde på muren inde i kirken. "Den store mandedrukning" skete i 1362, og har næsten fået et mytisk præg, da de gamle overleveringer taler om op til 200.000 druknede, og adskillige kirkesogne, der skulle være forsvundet i havet. Vi hører om dagligt vande, tidevand med springflod og nipflod. Vadehavets natur og kultur samt den stigende vandstand i verdenshavene.

Tommy P. Christensen er cand.mag. fra Københavns Universitet (Historie og kunsthistorie), samt Master i Voksenuddannelse fra Roskilde Universitet. Han har undervist på gymnasie- og HF-uddannelsen, Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, daghøjskoler og i folkeoplysningen samt været ansat på arkiver og museer i Danmark og senest i Sverige. Han er forfatter på flere bøger og fhv. redaktør på Personal-historisk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for slægtshistorie. Sammen med Lisa Elsbøll er han medejer af Elsbøll & Christensen/ECM-Media, de er begge medstiftere og medlemmer af Københavns Byvandrerlaug.

Undervisningssted:
Grønnegades Kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved

Ugedag:
Fredag
Starter:
29-11-2019 kl. 13:00
Underviser:
Tommy P. Christensen
Lokale:
Smedjen
Holdnr:
192-953
Lektioner:
3
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com

Nordens Venona - om kodebrydnings-samarbejdet i No

08-04-2020
18:30 Onsdag
Næstved
Nordens Venona - om kodebrydnings-samarbejdet i Norden

Venona er kodenavnet for den amerikansk kodebrydning af dele af de sovjetiske efterretningsinformationer mellem Centeret i Moskva og residenturerne i udlandet i 1940'erne. Venona blev et af de vestlige efterretningstjenesters største landvindinger, og de afkodede telegrammer viste, at Sovjetunionens efterretningstjenester i 1930'erne og 1940'erne havde opbygget et vidtforgrenet spionnetværk, bl.a. i USA, Storbritannien, Australien, Frankrig og Sverige. Nyere forskning viser at flere lande bidrog til "at knække koden" og dermed satte amerikanerne og Vesten i stand til at kigge russerne i kortene.

Der udleveres et udførligt undervisningsmateriale med kildehenvisninger.Undervisningssted:
Grønnegades Kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved

Ugedag:
Onsdag
Starter:
08-04-2020 kl. 18:30
Underviser:
Tommy P. Christensen
Lokale:
Musikstalden
Holdnr:
201-936
Lektioner:
3
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Næstved og Susålandet
4700 Næstved
T: 20 40 42 10
E: aof.naestved@gmail.com


Aftenskole.nu anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om CookiesOK